Regulamin

Sprzedaż internetową samodzielnie a także jako pełnomocnicy innych kwiaciarni prowadzi Łukasz Kurasz, działalność gospodarczą zarejestrował Prezydent miasta Białegostoku; Numer NIP 966-17-65-247. Siedzibą spółki jest ul Jurowiecka 10, 15-101 Białystok.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową e-ambrosia.pl

Kupującym – należy przez to rozumieć osobę zainteresowaną zakupem produktu na stronie internetowej albo osobę która dokonała takiego zakupu;

Sprzedającym –  Hurtownia Kwiatów Ambrosia Łukasz Kurasz, ul Jurowiecka 10 15-101 BIałystok NIP 9661765247

Terminie realizacji zamówienia – termin realizacji zamówienia podany przez kupującego na stronie internetowej podczas składania zamówienia

Dane kontaktowe – dane kontaktowe kupującego, podane przez niego na stronie internetowej w trakcie składania zamówienia

 

§1

 1. Sprzedający. prowadzi działalność: sprzedaż kwiatów, dostawa kwiatów.
 2. Właścicielem wszystkich treści, materiałów, zdjęć, animacji na stronie e-ambrosia.pl jest Sprzedający
 3. Oferta zawarcia umowy znajdująca się na stronie internetowej e-ambrosia.pl, wraz z podanym opisem i ceną produktu nie jest ofertą zgodnie z kodeksem cywilnym, a stanowi zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 k.c.

§2

Zamówień można dokonywać za pomocą strony internetowej www.e-ambrosia.pl, telefonicznie 511 325 665 lub przez e-mail  info@e-ambrosia.pl.

 1. A) Proces zamówienia produktu przez stronę internetową jest następujący

– Kupujący wybiera na stronie internetowej produkt, którym jest zainteresowany, wybiera ilość oraz określa inne parametry, o ile strona internetowa produktu umożliwia ich określenie. Po dokonaniu tych wstępnych czynności kupujący wybiera przycisk „ do koszyka”, podaje dane kontaktowe, swoje oraz osoby odbierającej, wskazuje sposób dostawy oraz sposób płatności. Wykonanie tych czynności stanowi ofertę kupującego do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z art. 66 kodeksu cywilnego. Z chwilą otrzymania przez kupującego wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez sprzedającego, umowa sprzedaży zostaje zawarta.

 1. B) Zamówienia telefonicznie można składać poprzez kontakt z reprezentantem Sprzedającego. Po uzgodnieniu głównych elementów umowy oraz po jej akceptacji przez sprzedającego, umowa sprzedaży zostaje zawarta.
 2. C) Zamówienia przez adres email przybierają formę negocjacji. Po uzgodnieniu głównych elementów umowy oraz po jej akceptacji przez sprzedającego, umowa sprzedaży zostaje zawarta.

 §3

 1. Cena produktu nie zawiera ceny dostawy towaru. Koszty dostawy towaru są podane w koszyku produktu, przy elemencie wybory metody dostawy. Termin dostawy wybiera kupujący na stronie internetowej. 
 2. Sprzedający może nie zaakceptować wysokości kosztów dostawy, w szczególności jeżeli doręczenie będzie następować poza granicami miasta. W tym celu sprzedający skontaktuje się z kupującym celem negocjacji kosztów dostawy.
 3. Dostawa zamówienia jest kwitowana przez odbiorcę jego własnoręcznym podpisem.
 4. Termin dostawy określa kupujący w koszyku zamówienia.  Jeżeli czas od złożenia zamówienia do terminu realizacji określonego przez kupującego nie jest większy niż 24 godziny wtedy Sprzedający zrealizuje zamówienie w dniu wskazanym przez kupującego, jednakże zastrzega sobie prawo do realizacji w innej godzinie nawet późniejszej. W tym wypadku kupujący obowiązany jest do podania numeru telefonu osoby odbierającej przesyłkę celem umówienia wizyty na odbiór.

  §4

 1. Zapłata ceny lub wynagrodzenia może następować w trojaki sposób:

  1. Za pośrednictwem Dotpay S.A. –Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są zapośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Szczegóły dotyczące procedury zapłaty ceny i wynagrodzenia są opisane na stronie internetowej Dotpay S.A.
  2. Osobiście w siedzibie przedsiębiorcy
  3. Przy odbierze, płatności dokonuje odbierający osobie dostarczającej za pokwitowaniem

§5

 1. Propozycje zmiany zamówienia mogą być składane przez klienta telefonicznie lub mailowo.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zamówionym produkcie.
 3. A) Sprzedający bez zbędnej zwłoki informuje kupującego o planowanych zmianach.
 4. B) Sprzedający ma prawo dokonania zmian po ich akceptacji przez kupującego. Jeżeli dane kontaktowe podane przez kupującego w trakcie składania zamówienia będą niewystarczające do skontaktowania się z nim przed terminem realizacji zamówienia, sprzedający ma prawo do dokonania zmian w produkcie bez konsultacji z kupującym i bez jego akceptacji.

§6

 1.  Kupujący zamawiając alkohol oświadcza że zarówno on jak i odbierający ukończyli 18 lat.

§7

 1.   Odpowiedzialność sprzedającego nie może być wyższa od wartości złożonego zamówienia.

§8

 1.    Jeżeli klient dokonał skutecznej rezygnacji z zamówienia, zwrot dokonanych płatności, pomniejszonych o koszty poniesione przez sprzedawcę w związku z przystąpieniem do realizacji i realizacją zamówienia, nastąpi przelewem na wskazany przez klienta nr rachunku bankowego w terminie 21 dni od otrzymania przez sprzedawcę rezygnacji.

  1. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje kupującemu w wypadkach:
   1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą kupującego, przed upływem terminu, do złożenia odstąpienia
   2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez kupującegeo ich oryginalnego opakowania,
   3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
   4) świadczeń o właściwościach określonych przez kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
   5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
   6) dostarczania prasy,
   7) usług w zakresie gier hazardowych.

§9

 1. Kupujący nie ma prawa do zamieszczania na stronie internetowej e-ambrosia.pl treści o charakterze bezprawnym.

  1. Reklamację można składać pod numerem telefonu 511 325 665 bądź w siedzibie przedsiębiorcy tj. ul. Jurowiecka 12 Białystok. Reklamację przekazuje się ustnie, sprzedający natychmiast rozpoznaje reklamację.

      §10

  1. zarządzanie danymi osobowymi uzyskanymi przez Ambrosia s.c. od kupujących odbywa się zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29. sierpnia 1997. r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z dnia 29. października 1997. r. ze zm.) ( dalej zwaną ustawą )
  1. Zawierając umowę sprzedaży na stronie internetowej kupujący dobrowolnie wyraża zgodę na podanie danych koniecznych do wykonania przez sprzedającego zamówienia.
  2. Dane osobowe kupującego nie są przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem opisanym w ust 6 niniejszego artykułu.
  3. Dane osobowe podlegają szczególnej ochronie zgodnie z ustawą. Służą wyłącznie do prawidłowej i rzetelnej realizacji zamówienia oraz do kontaktowania się w zakresie wszystkich kwestii związanych z zamówieniem. Kupujący wyraża zgodę na takie wykorzystanie jego danych osobowych
  4. Kupujący ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia danych osobowych przekazanych

  Sprzedającemu. Usunięcie danych wymaga wykonania połączenia telefonicznego na nr 511 325 665 oraz zażądanie usunięcia danych osobowych

   1. Ambrosia s.c. może przekazać dane osobowe odbierającego kwiaciarniom pośredniczącym w sprzedaży oraz podmiotom pośredniczącym w dostawie.
   2. Kupujący ma prawo zakładania własnego konta na stronie internetowej. Aby tego dokonać musi podać niezbędne dane osobowe, na co wyraża zgodę. Konto kupującego chronione jest hasłem
   3. Sprzedający zbiera informacje także przez stosowanie „cookies” (tzw. ciasteczka), czyli plików, zawierających dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego.
   4. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies jest Ambrosia s.c.. Powyższe postępowanie odbywa się w zgodzie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników.